Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Vedtægter for Hvidovre Kunstråd

Vedtægter

§ 1 - Formål og opgaver

Formål:
Hvidovre Billedkunstråd skal fremme og synliggøre den professionelle billedkunst i kommunen gennem kvalitetsprægede kunstprojekter og -aktiviteter, udsmykninger eller kunstindkøb, og således understøtte kommunens gældende kultur- og fritidspolitik.

Opgaver:
Billedkunstrådet skal medvirke til
• at igangsætte billedkunstneriske aktiviteter af høj kvalitet, mangfoldighed og aktualitet i det offentlige rum 
• at rådgive og inspirere i forbindelse med kunstindkøb og billedkunstneriske udsmykninger
• at facilitere skabende møder mellem børn og unge og den professionelle billedkunst i samarbejde med skoler og institutioner

§ 2 - Finansiering

Midler tilvejebringes ved tilskud fra Hvidovre Kommune via et fast årligt grundbeløb fastsat af Kultur- og Fritidsudvalget. Derudover søges ekstern medfinansiering fra private virksomheder og offentlige institutioner, herunder fx Statens Kunstfond.


§ 3 - Ejerskab over kunstværker


Kunstværker, der er erhvervet af Billedkunstrådet, tilhører Hvidovre Kommune.

§ 4 - Tilskud til kunstværker

Tilskud til kunstværker på private arealer kan kun ydes, såfremt det drejer sig om en plads, hvortil der er offentlig adgang, hvor mange mennesker færdes, og hvor det ville være oplagt at placere det konkrete kunstværk, såfremt pladsen havde tilhørt Hvidovre Kommune. Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billedkunstrådets anvisning og i øvrigt skønner, at tilskuddet er af afgørende betydning for kunstværkets anskaffelse.

§ 5 - Værkregistrering

Det påhviler Billedkunstrådet at sørge for registrering af de erhvervede kunstværker og at afholde udgiften til vedligeholdelsen af kunstværkerne.

§ 6 - Medlemssammensætning


 • Billedkunstrådet består af 7 medlemmer, hvoraf de 5 skal være professionelt arbejdende billedkunstnere og/eller kunstfaglige personer.
 • Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode.
 • Perioden følger Kommunalbestyrelsens valgperiode.
 • Kultur- og Fritidsudvalget udpeger nye medlemmer efter indstilling fra billedkunstrådet.
 • Indstillingen af medlemmer skal leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til Kommunale Kunstråd.
 • Billedkunstrådets medlemmer kan genudpeges.
 • Billedkunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand. 
 • Kultur- og Fritidsafdelingen fungerer som sekretariat og i forbindelse med fondsansøgninger. Sekretariatet deltager i møderne.
 • Billedkunstrådet holder som udgangspunkt møder minimum 2 gange om året.
 • Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af Billedkunstrådets medlemmer – senest ved næste møde. 
 • Vedtagelser i Billedkunstrådet kræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.
 • Billedkunstrådets medlemmer har ikke krav på nogen del af udvalgets midler eller udbytte af nogen art.


§ 7 - Budget

Billedkunstrådets budgetforslag fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget senest den 31. marts i året forud for budgetåret. 
Billedkunstrådet fremsender hvert år i sidste kvartal rapport over årets aktiviteter til Kultur- og Fritidsudvalget.

§ 8 - Vedtægtsændringer

Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalget.

§ 9 - Opløsning

Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Hvidovre Kommunes kommunalbestyrelse. Ved opløsning tilgår udvalgets likvide midler kommunens kasse eller tilsvarende kulturelle formål efter kommunalbestyrelsens afgørelse.